Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden F.J. van Doorn Beheer B.V.

Besloten Vennootschap F.J. van Doorn Beheer B.V. (hierna: Leren Loslaten) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52879720 en is gevestigd aan Rozenburglaan 11 (9727 DL) te GRONINGEN. Leren Loslaten wordt u aangeboden in opdracht van Jan Bommerez, woonachtig in Californië, USA.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Digitale Producten c.q. Diensten door Leren Loslaten waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Klant: de Consument die een Overeenkomst op afstand aangaat met Leren Loslaten en een online cursus afneemt.
 5. Klant begrijpt dat dit een educatieve cursus is en dat het op geen enkele manier de bedoeling is om medische diagnoses te stellen of medisch advies te geven.
 6. Klant begrijpt ook dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen met shock trauma omdat in dat geval professionele begeleiding een noodzaak is.
 7. Klant begrijpt verder dat de resultaten van de cursus mede bepaald worden door het exact volgen van de instructies (in het bijzonder de juiste volgorde van de stappen) en het voldoende herhalen van de oefeningen.
 8. Overeenkomst: De koopovereenkomst op afstand die strekt tot de verkoop van en toegang tot Producten c.q. Diensten die door Klant gekocht zijn van Leren Loslaten.
 9. Digitale Producten c.q. Diensten: De Producten c.q. Diensten die door Leren Loslaten worden aangeboden zijn cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 10. Leren Loslaten: De aanbieder van Producten/Diensten aan Klant.
 11. Abonnement: een lidmaatschap waarbij de Klant tegen betaling een aantal online cursussen krijgt.
 12. Platform: het platform dat online benaderbaar is via lerenloslaten.com en waartoe toegang verkregen kan worden door in te loggen op een Account.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Leren Loslaten, elke Overeenkomst tussen Leren Loslaten en Klant en op elk Product en/of elke Dienst die door Leren Loslaten wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leren Loslaten aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Leren Loslaten zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Leren Loslaten is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 8. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene en/of gebruiksvoorwaarden van de derde partij, waarop de cursus gehost wordt, van toepassing.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Leren Loslaten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Leren Loslaten is slechts aan een Aanbod gebonden indien Klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Leren Loslaten het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Leren Loslaten gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden digitale Product c.q. Dienst met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Leren Loslaten niet binden. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand).
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Leren Loslaten heeft aanvaard door het betreffende Product c.q. Dienst via de aangewezen betaaldienst te betalen waarop Klant op haar beurt toegang zal krijgen tot cursus.
 2. Een Aanbod kan door Leren Loslaten gedaan worden via de website.
 3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Leren Loslaten, zal Leren Loslaten de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Leren Loslaten daaraan niet gebonden.
 5. Leren Loslaten is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 6. Klant heeft geen recht op herroeping in geval van de aanschaf van Digitale Diensten c.q. Producten zoals de aanschaf van de online cursus, indien Klant hier uitdrukkelijk van afziet. Klant verkrijgt direct na betaling toegang tot de Digitale diensten via de overeengekomen wijze.

 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Leren Loslaten zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leren Loslaten het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leren Loslaten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leren Loslaten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leren Loslaten zijn verstrekt, heeft Leren Loslaten het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4.Leren Loslaten kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.

 1. Leren Loslaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Leren Loslaten is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leren Loslaten bekend was. Klant vrijwaart Leren Loslaten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
 2. Het resultaat van de cursus is te allen tijde afhankelijk van de inzet van Klant.
 3. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. Klant is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door geoFluxus aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.

 

Artikel 6 – Online cursus

 1. Indien Klant een online cursus heeft aangeschaft, krijgt Klant toegang tot de Dienst via de website van Leren Loslaten. Klant dient akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Leren Loslaten verleent aan Klant een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online cursus.
 2. Klant mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Mocht de Klant toch de cursus delen dan heeft Leren Loslaten recht op een opeisbare boete van 10.000 euro.
 3. Klant heeft slechts toegang tot de online modules indien voldaan is aan de betalingsvoorwaarden. Na betaling van de cursus, ontvangt Klant inloggegevens voor de website. Bij eenmalige betaling krijgt de Klant toegang tot alle cursussen. Bij een maandelijkse betaling krijgt de klant ook inloggegevens voor de website maar dan worden er maandelijks nieuwe cursussen beschikbaar gesteld.
 4. In geval van technische problemen dient Klant Leren Loslaten hiervan schriftelijk per e-mail te informeren. Leren Loslaten zal de nodige maatregelen treffen om de toegang tot de dienst te herstellen. Indien Klant een periode geen gebruik kan maken van de toegang tot de dienst zal de toegang tot de dienst, op verzoek van Klant, verlengd worden met de periode waarin gebruik van de dienst wegens technische problemen niet mogelijk was. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te geschieden en zal pas worden toegewezen indien de technische problemen voor rekening en risico van Leren Loslaten komen.

5.Indien Opdrachtgever heeft betaald voor de toegang, maar hier geen gebruik van maakt zal Leren Loslaten de reeds betaalde gelden niet restitueren. De toegang tot de cursus vervalt na afloop van de cursus. De toegang tot de Dienst is maximaal 1 jaar. Indien Klant desbetreffende termijn wil verlengen, dient Klant dit aan Leren Loslaten te melden via de website.

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Leren Loslaten biedt haar Producten c.q. Diensten aan conform een vast tarief. Betaling dient vooraf te geschieden.
 3. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Leren Loslaten. Daarnaast is een maandelijkse betaling ook mogelijk. Maandelijks wordt er dan een vast bedrag afgehouden door een automatische afschrijving.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Leren Loslaten op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Leren Loslaten heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leren Loslaten kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leren Loslaten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Leren Loslaten zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Leren Loslaten meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

Artikel 8 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Leren Loslaten gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Leren Loslaten de betrokkene hierover informeren.
 2. Indien Leren Loslaten op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. Leren Loslaten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Leren Loslaten bevoegd de tussen haar en Klant bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Leren Loslaten gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. Voorts is Leren Loslaten bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leren Loslaten op Klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Leren Loslaten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5.Leren Loslaten behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Leren Loslaten leidt tot aansprakelijkheid van Leren Loslaten jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Leren Loslaten in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Leren Loslaten, is Leren Loslaten uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Leren Loslaten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Leren Loslaten deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Leren Loslaten in staat is om adequaat te reageren
 3. Leren Loslaten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Leren Loslaten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 4. Klant vrijwaart Leren Loslaten voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Leren Loslaten geleverde Producten c.q. Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Leren Loslaten.
 5. De adviezen binnen de cursussen zijn niet bindend en alleen adviserend van aard. Leren Loslaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de adviezen binnen de cursus en Klant kan geen schadevergoeding claimen.
 6. Leren Loslaten is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 7. Leren Loslaten is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 8. Leren Loslaten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Leren Loslaten verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Leren Loslaten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Leren Loslaten binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Leren Loslaten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring, (iv) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (v) natuurrampen, (vi) oorlog en terroristische aanslagen, (vii) (viii) overige situaties die naar het oordeel van Leren Loslaten buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van gedeeltelijke ontbinding, zal Leren Loslaten het deel terugbetalen dat door overmacht niet heeft plaatsgevonden. Klant heeft geen recht op restitutie indien een gedeelte van de overeenkomst wel is nagekomen. In geval van gehele ontbinding, heeft Klant recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.Leren Loslaten is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 12 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Leren Loslaten berusten uitsluitend bij Leren Loslaten en worden niet overgedragen aan Klant.
 2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Leren Loslaten rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leren Loslaten.
 3. Het is Klant verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Leren Loslaten rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van Leren Loslaten, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

 

Artikel 13 – Geheimhouding

 1. Leren Loslaten en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Leren Loslaten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Leren Loslaten is verkregen.
 2. Indien Leren Loslaten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Leren Loslaten zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Leren Loslaten niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Leren Loslaten en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over Producten c.q. Diensten van Leren Loslaten of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@lerenloslaten.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Leren Loslaten de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Leren Loslaten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Leren Loslaten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Leren Loslaten heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Leren Loslaten en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Groningen, 9 november 2022

0
  0
  Je winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel